En Sıcak Konular

YSK'dan partilere 'Sandıklara sahip çıkın' çağrısı

14 Eylül 2015 10:05 tsi
Partilerin, birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. AK Parti 20, CHP 4, MHP 13 ve HDP 17'nci sırada yer alacak. YSK Başkanı Güven, partilere “Üyelerinizi eğitin” diyerek sandığa sahip çıkılmasını istedi

Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK) 1 Ka­sı­m’­da ya­pı­la­cak 26. dö­nem mil­let­ve­ki­li se­çi­min­de si­ya­si par­ti­le­rin bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da­ki yer­le­ri­ni ku­ra so­nu­cu be­lir­le­di. Se­çi­me 27 si­ya­si par­ti ka­tı­la­cak.


YSK Baş­ka­nı Sa­di Gü­ven, 25. Dö­nem Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çi­min­de kul­la­nı­lan ‘e­ve­t’ mü­hür­le­ri­nin kul­la­nı­mın­da­ki olum­suz­luk­lar­la kar­şı­la­şıl­ma­ma­sı için ye­ni ‘e­ve­t’ müh­rü­nün kul­la­nı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

BA­ĞIM­SIZ­LAR SAĞ TA­RAF­TA

Yurtdı­şın­da üre­ti­len fi­lig­ran­lı oy pu­su­la­sı kâ­ğı­dı­nın ge­ti­ril­di­ği­ni kay­de­den Gü­ven, ba­ğım­sız aday­la­rın bir­le­şik oy pu­su­la­sı­nın en sağ ta­ra­fın­da yer ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Gü­ven, “Si­ya­si par­ti­ler san­dık­la­ra sa­hip çık­ma­lı­dır, par­ti­li üye­le­ri­ni eği­tip gön­der­me­li­di­r” de­di.

YSK Baş­ka­nı Gü­ven, 11 Ey­lül 2015 ta­ri­hi iti­ba­rı ile yurtiçin­de 54 mil­yon 75 bin 851, yurtdı­şın­da 2 mil­yon 895 bin 885 seç­men
ol­du­ğu bil­gi­si­ni ver­di.Yurtiçin­de tah­mi­ni san­dık sa­yı­sı­nın 173 bin 672 ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

 GURBETÇİ 8 EKİ­M’­DE OY VE­RE­CEK

Yurt­dı­şın­da da 54 ül­ke ve 113 tem­sil­ci­lik­te san­dık ku­ru­la­ca­ğı­nı kay­de­den Gü­ven, yurt­dı­şın­da 30 güm­rük ka­pı­sı ve tem­sil­ci­lik­ler­de oy kul­lan­ma iş­le­mi­nin 8 Eki­m’­de baş­la­ya­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Seç­men­ler 444 9 975’i ara­ya­rak se­çim­le il­gi­li des­tek ala­bi­le­cek. Va­tan­daş­lar, 22 Ey­lü­l’­den iti­ba­ren ne­re­de oy kul­la­na­cak­la­rı­nı öğ­re­ne­bi­le­cek.

 27 PAR­Tİ PU­SU­LA­DA YER ALDI

Ku­ra so­nu­cu, pu­su­la­nın ilk sı­ra­sın­da Mil­let Par­ti­si yer aldı. Ba­zı par­ti­le­rin yerleri şöy­le: Va­tan Par­ti­si 2, Genç Par­ti 3, Saa­det Par­ti­si 8, De­mok­ra­tik Sol Par­ti 9, De­mok­rat Par­ti 10, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si 19, Doğ­ru Yol Par­ti­si 16 ve 27. sı­ra­da Mil­let ve Ada­let Par­ti­si.

YSK GÜNDEMiNDE ERTELEME YOK

Ar­tan te­rör olay­la­rı, se­çim gü­ven­li­ği­ni teh­dit edi­yor. 1 Ka­sı­m’­da ya­pı­la­cak er­ken ge­nel se­çim­le­rin er­te­le­ne­bi­le­ce­ği ile il­gi­li id­di­ala­ra YSK üye­sin­den ya­lan­la­ma gel­di.

BU­GÜ­N’­E ko­nu­şan YSK’­nın CHP’­li üye­si Meh­met Ha­di­mi Ya­ku­poğ­lu, se­çim­le­rin er­te­len­me­si ve­ya gü­ven­lik­le il­gi­li bir gün­dem­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di. Ya­ku­poğ­lu, Ana­ya­sa ge­re­ği se­çim­le­rin an­cak TBMM’­nin bir ül­ke­ye sa­vaş ka­ra­rı al­ma­sı du­ru­mun­da er­te­le­ne­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.

Kura sonucu, pusuladaki parti sıralaması şu şekilde oldu:

1 - Millet Partisi
2 - Vatan Partisi
3- Genç Parti
4 - Cumhuriyet Halk Partisi
5 - Hak ve Adalet Partisi
6 - Merkez Parti
7 - Halk Ve Özgürlükler Partisi
8 - Saadet Partisi
9 - Demokratik Sol Parti
10 – Demokrat Parti
11 - Bağımsız Türkiye Partisi
12 - Anadolu Partisi
13 - Milliyetçi Hareket Partisi
14 - Halkın Yükseliş Partisi
15 - Halkın Kurtuluş Partisi
16 - Liberal Demokrat Parti
17 - Halkların Demokratik Partisi
18 - Muhafazakar Yükseliş Partisi
19 - Büyük Birlik Partisi
20 - Adalet ve Kalkınma Partisi
21 - Türkiye Komünist Partisi
22 - Komünist Parti
23 - Demokratik Gelişim Partisi
24 - İlk Parti
25 - Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi
26 - Doğru Yol Partisi
27 - Millet ve Adalet Partisi Bu haber 569 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  4,786 µs