En Sıcak Konular

Adalet Bakanlığı 64 yeni cezaevi açıyor

21 Kasım 2013 15:42 tsi
Adalet Bakanlığı, ceza ve infaz kurumlarının sayısında artışa gitti. 2014’te açılacak yeni cezaevleri ve ek bina inşaatları için bütçeden ödenek talep edildi.

Ada­let Ba­kan­lı­ğı büt­çe ta­sa­rı­sı­na gö­re 2014 yı­lı içe­ri­sin­de 64 ye­ni ce­za­evi fa­ali­ye­te ge­çe­cek. Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun 64 ka­pa­lı ve açık tip ce­za in­faz ku­ru­mu için büt­çe­den öde­nek ta­lep edil­di. Ta­sa­rı­da, ye­ni ce­za­ev­le­ri için öde­nek ta­le­bi şu ifa­de­ler­le di­le ge­ti­ril­di:

“Ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da sağ­la­nan asa­yiş ve gü­ven­li­ğin de­vam et­ti­ril­me­si, ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da ya­şa­nan so­run­la­rın as­ga­ri­ye in­di­ril­me­si, bu ara­da te­rör ve çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü men­su­bu hü­küm­lü ve tu­tuk­lu­la­rın ye­ni­den dev­let ege­men­li­ği­ne göl­ge dü­şü­re­cek ay­rı bir güç oluş­tur­ma­la­rı­nın önü­ne ge­çi­le­bil­me­si mev­cut ce­za in­faz ku­rum­la­rı ih­ti­yaç­la­rı ile ya­pı­la­cak ek bi­na in­şa­at­la­rı­nın bir an ön­ce ta­mam­la­na­bil­me­si için 2014 yı­lı büt­çe­si ile ye­ter­li öde­nek ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.”

Bu haber 651 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  3,081 µs